Zmiana w systemach społecznych i go­spodarczych towarzyszy nam od wieków. Heraklit w 5 wieku p.n.e. opisał zmiany stwierdzeniem „nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki”. W XXI wieku zmiany na­brały szaleńczego wręcz tempa. Dodatko­wo system wokół nas staje się coraz bar­dziej złożony, niepewny i niejednoznaczny. Coraz częściej też pojawiają się – jak to określił Nassim Taleb – „czarne łabędzie”, czyli zjawiska zupełnie niespodziewane, kompletnie nieprzewidywalne.


Świat VUCA i zwinność biznesowa

Stąd też współczesne środowisko biznesowe, w tym także środowisko projektowe określa­ne jest akronimem VUCA, którego poszcze­gólne składniki to:

 • Volatility – Zmienność
 • Uncertainty – Niepewność
 • Complexity – Złożoność
 • Ambiguity – Niejednoznaczność.

Odpowiedzią na VUCA jest VUCA PRIME, opisana angielskim słowami: Vision, Under­standing, Clarity oraz… Agility, czyli zwin­ność. Czym więc jest zwinność, dodajmy: biznesowa (business agility) – zwinność firmy?

Słownik Meriam-Webster definiuje Agility jako: „cechę lub stan bycia zwinnym (agile)”. Do mnie najbardziej trafia określenie Jima Hi­ghsmitha: „Agility to zdolność zarówno two­rzenia, jak i odpowiadania na zmiany w celu uzyskiwania zysków w turbulentnym środo­wisku biznesowym. Zwinność to umiejętność równoważenia elastyczności i stabilności”.

Dlaczego jednak mówimy o zwinności? Czy nie wystarcza mówienie o Agile, o – jak to się ładnie mówi, o „being Agile and doing Agile”. Praktyczny problem polega moim zda­niem na tym, że firmy które zaczęły stosować Agile nie dokonały jego upowszechnienia we­wnątrz całej organizacji. Ponadto stosowanie Agile nie wpłynęło na zdolność firmy do ra­dzenia sobie w momencie wielkiego kryzysu, zmiany reguł gry, w momencie pojawienia się – jak to określił Nassim Taleb – „czarne­go łabędzia”.

Jakie są więc – prócz tej zdolności radzenia sobie w momencie pojawienia się większego lub mniejszego „czarnego łabędzia” – ko­rzyści dla firm wynikające z dążenia do uzy­skania zwinności biznesowej? „The Business Agility Report 2019”, przygotowany przez Business Agility Institute na podstawie ba­dania 274 firm z całego świata, jako najważ­niejsze korzyści wymienia:

 • Satysfakcję klienta
 • Satysfakcję (zadowolenie) pracowników
 • Sukces rynkowy
 • Kolaborację i współpracę
 • Branie odpowiedzialności (Ownership accountability)
 • Adaptacyjne przywództwo

Wg Sunila Mudry zwinność firmy ma nastę­pujące cechy:

 1. To zbiór konkretnych umiejętności, ta­kich jak: responsywność, krzepkość – siła, odporność, elastyczność, inno­wacyjność, adaptowalność, a nie jakieś abstrakcyjne hasło.
 2. Te umiejętności wzmacniają się wzajem­nie, co oznacza że zwinność to znacznie więcej niż suma poszczególnych zdol­ności.
 3. Holistyczność, oznaczająca obejmowa­nie zarówno konkretnych, „twardych” elementów firmy, jak np. struktura i pro­cesy, jak i elementów nieuchwytnych, jak kultura i mind-set.
 4. Zwinność to – mówiąc metaforycznie – podróż, a nie konkretny punkt docelowy.
 5. Zwinność jest związana z kontekstem konkretnej firmy, jest więc unikalna dla każdej firmy, mimo, że istnieją pewne generalne „dobre praktyki zwinności”. Zawsze jednak muszą być one dopaso­wane do konkretnej firmy.

W praktyce powyższe rozumienie zwinności biznesowej firmy oznacza, że ta zwinność powinna „przenikać” i funkcjonować w prak­tyce w ramach poszczególnych elementów składowych firmy, takich jak: przywództwo, kultura firmy, organizacja pracy najczęściej prezentowana w formie struktury organiza­cyjnej oraz procesów biznesowych, ludzie pracujący w firmie, stosowane technologie informatyczne oraz ich praktyczne wykorzy­stanie, itp.

Co więc oznacza zwinność biznesowa w tych obszarach? Jak wygląda, lub może wyglądać zwinność firmy w tych właśnie elementach? Jakie są elementy zwinności w firmie? Od czego zacząć wędrówkę ku zwinności w firmie?

Odpowiedź jest z jednej strony prosta, z dru­giej jednak złożona, zwłaszcza jeśli chodzi o urzeczywistnienie zwinności biznesowej w praktyce. Bo z jednej strony wędrówka w stronę zwinności wymaga solidnych fun­damentów, jakimi są „zwinny” sposób myśle­nia o świecie, firmie, środowisku pracy oraz zwinny mind-set i kultura firmy, bez których rozwijanie zwinności w firmie skazane jest na porażkę/ma małe szanse powodzenia.

Z drugiej zaś strony zwinność firmy to – jak napisałem na początku tekstu – zdolność zarówno tworzenia, jak i odpowiadania na zmiany w celu uzyskiwania zysków w turbu­lentnym środowisku biznesowym. Tak rozu­miana zwinność wymaga dwóch podstawo­wych składników:

 • po pierwsze mechanizmu określania kierunku działania firmy, czyli mechanizmu zwinnego zarządzania celami – to jest tworzenia zmian,
 • po drugie zaś mechanizmu, inaczej systemu organizacyjnego, umożliwiającego efektywne odpowiadanie na zmiany.

Fundamenty zwinności biznesowej

Zacznijmy od fundamentów zwinności. A są nimi: sposób myślenia o świecie, firmie, śro­dowisku pracy oraz mind-set i kultura firmy. Podstawą zarówno zwinności, jak i metod Agile jest myślenie systemowe oraz tzw. complexity thinking. Pierwsze z nich pokazu­je, że funkcjonujemy w tzw. złożonym sys­temie adaptacyjnym (ang. CAS – Complex Adaptive System), obejmującym wiele współ­zależnych elementów pozostających w stale zmieniających się relacjach. Jeśli więc mamy zarządzać i pracować zwinnie w takim syste­mie (tj. CAS), to po pierwsze warto rozumieć jak funkcjonuje nasze środowisko, zarów­no firmy, jak i zespołu projektowego, czy to zespołu scrumowego. Po drugie warto znać i rozumieć implikacje charakterystyk CAS dla naszej firmy i naszego środowiska. Przecież konieczność zwinności wynika wprost z ta­kiej charakterystyki CAS, jak ciągła ewolucja. A emergentne zachowanie CAS także wyma­ga reagowania na zachodzące zmiany i posia­dania zdolności do ciągłego dostosowywania się do zachodzących zmian. Inna charaktery­styka CAS to brak liniowych zależności mię­dzy przyczyną a skutkiem. W takiej sytuacji jedyną metodą postępowania są przecież eksperymenty z krótkimi pętlami zwrotnymi. Brzmi znajomo, nieprawdaż?

Drugi fundament zwinności to mind-set i kultura. Różne badania (np. prace Kena Wil­bura) pokazują, że jednym z najważniejszych czynników kształtowania systemów organi­zacyjnych są wartości, na jakich są one bu­dowane. Te zaś powiązane są bezpośrednio z mind-setem, w szczególności z mind-se­tem kadry zarządzającej, budującej system pracy, oraz z kulturą dominującą w danej organizacji. Jeśli zwinność rozumiemy jako zdolność tworzenia zmian, jak i odpowia­dania na zmiany, to bardzo dobrze widać, że bez mind-setu i kultury dopasowanej do działania w warunkach ciągłej zmiany fir­ma i zespoły nie będą w stanie uzyskać tej zwinności. Jeśli bowiem zarówno kadra za­rządzająca, jak i pracownicy firmy nie „mają w głowie” takich podejść, jak: współpraca i uczenie się, eksperymentowanie i szybki feedback, jak myślenie – za Markiem Aure­liuszem, że „życie to zmiana” – to nie będą w stanie rozumnie stosować zwinnych me­tod pracy i nie będą w stanie – nie wiedząc „po co?” zbudować zwinności w procesach, strukturze firmy i własnym działaniu.

Już po tych dwóch punktach widać, że uzyskanie zwinności biznesowej w firmie to naprawdę złożone zadanie.

Zwinność w zarządzaniu celami

Zacznę od mechanizmu określania kierunku działania firmy, czyli mechanizmu zwinnego zarządzania celami firmy. Po pierwsze od­powiedzmy na pytanie czym jest to zwinne zarządzanie celami. To zarządzanie celami cechujące się między innymi:

 • umożliwieniem realizacji misji i wizji firmy,
 • spójnością celów firmy „w pionie” i w „poziomie”,
 • wspólnym – przez menedżerów, zespoły i pracowników – ustalaniem celów,
 • transparentnością celów,
 • adaptacyjnością celów i metod ich osiągania do zmieniających się warunków biznesowych,
 • dostarczeniem mechanizmu uczenia się i refleksji nad działaniami w firmie.

Takie właśnie zwinne zarządzanie celami realizuje metoda OKR (Objective Key Re­sults) – czyli metoda definiowania celów rocznych i kwartalnych oraz ich okresowe­go przeglądania, adaptowania i uczenia się przez firmę i zespoły.

W tej metodzie cel określany jest przez Osiągnięcie (ang. Objective) i związane z nim Kluczowe Rezultaty (ang. Key Results) oraz zadania i/lub inicjatywy. Metoda OKR ma też mechanizm krótko-okresowego (np. co­tygodniowego) przeglądania stanu KR-ów, okresowego (np. kwartalnego ich podsu­mowywania i wyciągania wniosków co do dalszych kierunków działania dla realizacji celów rocznych.

Z powyższego krótkiego opisu widać więc, że sama metoda OKR jest bardzo prosta do zrozumienia. Jest jednak bardzo trudna do wprowadzenia i do utrzymania, gdyż między innymi wymaga uspójnienia celów zarówno „w pionie” firmy, jak i „w poziomie”, tj. między zespołami, wymaga też świadomości biz­nesowej nie tylko kadry zarządzającej, lecz także pracowników, oraz zaangażowania i współpracy.

Jednak bez wysiłku zmierzającego do zro­zumienia, a następnie wdrożenia takiej zwin­nej metody zarządzania celami w całej firmie możemy naprawdę zapomnieć o uzyskiwa­niu zwinności biznesowej. Jak bowiem mamy w firmie tworzyć zmianę lub zwinnie na nią reagować, kiedy nie mamy w ręku kompasu pokazującego kierunek wędrówki, ani me­chanizmu dostosowywania się do zmieniają­cej się sytuacji biznesowej?

Podsumowanie

Zwinność biznesowa to zdolność firmy zarówno do tworzenia, jak i odpowiadania na zmiany w celu uzyskiwania zysków w turbulentnym środowisku biznesowym. To znacznie więcej niż metody i techniki zwinne. Zwinność biznesowa – zgodnie z myśleniem systemowym – obejmuje cały system funkcjonowania firmy: omówione w tym tekście jego fundamenty, takie jak kultura i mind-set oraz zwinne podejście do zarządzania celami. A także inne operacyjne aspekty zwinności, jak: zwinne przywództwo, zwinna struktura organizacyjna, zwinne procesy i technologia, które zostaną przedstawione w drugiej części artykułu.