Jednym z najważniejszych – moim zda­niem – aspektów przywództwa jest usta­lanie celów oraz ich realizacja, zarówno na poziomie firmy, jednostek biznesowych, jak i poszczególnych zespołów. Tradycyjne podejście do ustalania celów – MBO (Ma­nagement By Objectives) – tak, jak często realizowane jest w praktyce, nie prowadzi jednak do wspólnych celów firmy i zespo­łów, do utożsamiania się pracowników z tymi celami. Może wręcz prowadzić do różnego typu „gier” wokół wskaźników związanych z tymi celami. Często też utrudnia osiągnięcie zwinności biznesowej jak i zwiększenia zaangażowania, odpo­wiedzialności i kreatywności pracowni­ków, co jest podstawą takich podejść, jak Management 3.0, turkusowa organizacja, a także agile.


Dlatego też od kilku lat coraz częściej stoso­wane jest – zwłaszcza przez firmy nowych technologii – podejście do ustalania celów nazywane: OKR – Objectives Key Results. Po­dejście to stosują takie firmy, jak: Google, Lin­kedIn, Twitter, czy Dropbox. W Polsce meto­dę wykorzystuje między innymi Allegro: przy jej pomocy uruchomiono niedawno usługę Allegro Smart, a także Flixbus, czy Monterail.

OKR to metoda zarządzania celami w organi­zacji, obejmująca:

 • wspólne (tj. zarówno przez kadrę za­rządzającą, jak i zespoły i pracowników w tych zespołach) określanie okreso­wych (zwykle kwartalnych) celów biz­nesowych jednostek organizacyjnych (np. firmy, działu, zespołu),
 • częste (np. tygodniowe lub comiesięcz­ne) przeglądanie, w jakim stopniu są one realizowane i osiągane
 • podsumowanie okresowe (zwykle kwartalne): analiza w jakim stopniu zo­stały zrealizowane, w jakim nie, dlaczego tak się stało oraz ustalenia jakie wnioski i lekcje można stąd wyciągnąć.

Metoda OKR służy identyfikacji i realizacji najważniejszych celów biznesowych firmy i zespołów oraz ich adaptacji do zmieniają­cych się warunków, a także do doskonale­nia się, do wyjścia z sytuacji status quo, do określenia i realizacji ambitnych celów roz­wojowych oraz do uczenia się na podstawie analizy uzyskanych rezultatów.

Najważniejsze w metodzie OKR są trzy następujące elementy: format i sposób za­pisania celów i kluczowych rezultatów (Objectives, Key Results), proces ustalania i przeglądania realizacji tych celów oraz sposób wdrożenia w konkretnym kontek­ście biznesowym firmy.

Format i sposób zapisu celów i kluczowych rezultatów

Dwa podstawowe elementy OKR-ów to:

 • Cel (ang. O: Objective) ambitny, inspi­rujący i niemierzalny. Cel to inspirujące pracowników, łatwe do zapamiętania i powtórzenia hasło, opisujące stan do osiągnięcia
 • Kluczowy rezultat (ang. KR: Key Result) mierzalny rezultat, opisany konkretnym miernikiem, umożliwiający odpowiedź na pytanie: po czym poznamy że osią­gnęliśmy cel. Dla każdego celu zwykle określanych jest kilka kluczowych rezul­tatów; można powiedzieć, że te KR-y są różnymi perspektywami/spojrzeniami na dany cel.

Jednak, by OKR-y spełniły swoją rolę ko­nieczny jest jeszcze jeden element, będący praktycznym uzupełnieniem metody. Są to akcje lub działania prowadzące do uzyskania rezultatu (czyli KR) i określane zwykle na po­ziomie zespołu.

Ponadto metoda OKR potrzebuje „na wej­ściu” istotnego elementu, jakim jest strate­gia firmy lub danej jednostki organizacyjnej. Przecież cele kwartalne powinny służyć i być powiązane z konkretnym celem wyższego poziomu, np. celem rocznym. A cele roczne powinny wynikać właśnie ze strategii i celów strategicznych firmy.

Ważna jest w tej metodzie liczba poszcze­gólnych elementów. Otóż celów nie powinno być – dla danej jednostki definiującej OKR-y – więcej niż circa 3-4, co umożliwia koncen­trację na celach faktycznie najważniejszych. Dla każdego celu nie powinno być więcej niż circa 4 kluczowe rezultaty (KR), czyli 4 różne perspektywy spojrzenia na cel (np. finansowa, rozwojowa, ludzi, klienta).

Przykładowo: firma tworząca specjalistycz­ną aplikację mobilną może sobie postawić za cel na bieżący rok zdobycie rynku w Polsce. Cel ten może być także przyjęty jako cel na trzeci i czwarty kwartał roku.

Przykładowe Kluczowe Rezultaty dla tego celu na trzeci kwartał:

 • KR-1: przyrost liczby zarejestrowanych użytkowników w Q3 z poziomu X do poziomu Y
 • KR-2: zwiększenie przychodów ze sprzedaży aplikacji w Q3 z poziomu P1 do poziomu P2
 • KR-3: uzyskanie rozpoznawalności marki (mierzonej odsetkiem ankietowanych znających markę) na poziomie R1
 • KR-4: ocena aplikacji w sklepie na poziomie minimum 4.7

Znając kwartalne cele firmy zespoły mogą teraz odpowiedzieć na pytanie: do osiągnięcia których celów i/lub rezultatów kwartalnych firmy możemy się – jako zespół – przyczynić, definiując własne OKR-y zespołu.

Proces OKR-owy

Punktem wyjścia cyklicznego (zwykle kwar­talnego) ustalania i przeglądu celów metodą OKR jest ustalenie celów rocznych (na pod­stawie strategii firmy) za pomocą metody OKR. Następnie cele roczne w procesie OKR­-owym są dekomponowane na cele okresowe, zwykle kwartalne.

Proces ustalania celów i rezultatów obej­muje – w pewnym uproszczeniu – 3 nastę­pujące kroki:

 1. Ustalanie OKR-ów, czyli planowanie, realizowane zwykle kwartalnie – na po­ziomie firmy, a na tej podstawie także na poziomie zespołów. Krok ten obejmu­je również uzgadnianie celów, zarówno w układzie pionowym (firma – zespoły), jak i poziomym (między zespołami).
 2. Przeglądanie osiągania celów poprzez mierzenie i analizę KR-ów: zwykle ty­godniowe, dwutygodniowe albo mie­sięczne.
 3. Podsumowanie okresowe (zwykle kwar­talne) realizacji OKR-ów, często połączone z przejściem do kroku 1, czyli planowa­nia kolejnego okresu (kwartału).

OKR a MBO

Metody OKR i MBO mają wiele wspólnego. Można nawet powiedzieć, że metoda OKR to zmodyfikowane i poprawione MBO. Naj­ważniejsze praktyczne różnice między tymi podejściami to:

 • Cel stosowania metody: chociaż zarów­no OKR, jak i MBO są narzędziem ustala­nia celów, to OKR-y służą przede wszyst­kim do doskonalenia, wprowadzania usprawnień, zmiany status quo; nie jest ich celem dokonywanie ocen i rozliczanie (w tradycyjnym znaczeniu) pracowników i menedżerów.
 • Częstotliwość prac w metodzie: OKR są ustalane kwartalnie, a w trakcie kwartału są często przeglądane, są więc dynamicz­ne, umożliwiają częsty feedback, a więc i szybką korektę kierunków działania.
 • Sposób ustalania: OKR-y nie są ustala­ne metodą kaskadowania, „z góry na dół”, lecz wspólnie, poprzez dyskusje i wspól­ne uzgodnienia.
 • Właścicielstwo celów: OKR-y są narzę­dziem dla danego zespołu i/lub jednost­ki organizacyjnej; to ten zespół jest ich właścicielem; nie są natomiast narzę­dziem oceny i rozliczania w ręku wyższe­go szczebla zarządzania.

Dzięki zastosowaniu metody OKR można uzyskać:

 • zwinność biznesową (ang. Business Agi­lity) – szybsze dostosowanie się i ada­ptację celów do aktualnych warunków biznesowych, dzięki krótszym cyklom ustalania i przeglądu celów oraz kluczo­wych rezultatów,
 • zgodność celów „w pionie” i współpracę „poziomą” między komórkami w organizacji: wspólnie ustalone OKR-y umożliwiają współpracę „w pionie” – pracę na rzecz celu z wyższego poziomu, jak i „w poziomie” – wspieranie osiągania celów przez współpracujące, będące na tym samym poziomie komórki firmy,
 • zrozumienie wspólnych celów i priorytetów firmy/zespołu przez pracowni­ków organizacji, dzięki transparentności i udziałowi pracowników w ustalaniu wspólnych celów,
 • zaangażowanie pracowników: wspólne ustalanie OKR-ów integruje pracowni­ków z firmą i zwiększa ich zaangażowa­nie w pracę,
 • autonomię i odpowiedzialność ze­społów i działów: zespoły i komórki na podstawie kierunków i celów firmy sa­modzielnie określają sposoby osiągnięcia swoich OKR-ów,
 • skupienie na kilku najważniejszych ce­lach, dzięki ograniczonej liczbie celów,
 • ambitne, będące wyzwaniem cele: dzięki oderwaniu OKR-ów od systemu oceny i premiowania pracowników mogą oni stawiać ambitne cele.

Powyższa lista potencjalnych korzyści sto­sowania metody OKR pokazuje, że wspiera ona wiele elementów zarządzania partycypacyjnego, zorientowanego na samoorganizację i umożli­wia zbudowanie organizacji zwinnej, działającej według zasad Agile i Management 3.0.

Metoda OKR – jak można wnioskować z powyższego opisu – to stosunkowo proste podejście, mogące dać znaczne korzyści biz­nesowe. Podejście jest faktycznie proste, lecz nie jest łatwe do wdrożenia i utrzymania jako stałego sposobu działania firmy i zespołów. Główne wyzwania dotyczą z jednej strony aspektu „technicznego”, tj. jak poprawnie sformułować OKR-y, z drugiej strony aspektu biznesowego: czy mamy właściwe – biorąc pod uwagę strategię i najważniejsze aktualne potrzeby i wyzwania biznesowe – cele oraz związane z nimi rezultaty. Po trzecie wresz­cie – i to jest chyba najtrudniejsze – jak za­angażować zarówno kadrę menedżerską, jak i zespoły we wspólną pracę nad ustaleniem OKR-ów oraz w konsekwentne realizowanie działań w procesie OKR-owym.