Grażyna Piotrowska-Oliwa

Prezes Virgin Mobile Polska. Ukończyła stu- dia MBA we francuskim INSEAD, Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warsza- wie oraz Akademię Muzyczną w Katowi- cach. Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, przez więk- szość tego okresu związana z sektorem tele- komunikacyjnym. Przedsiębiorca i inwestor. W trakcie swojej kariery zawodowej była m.in. Dyrektorem Wykonawczym ds. Stra- tegii, Rozwoju i Oferty Hurtowej w Teleko- munikacji Polskiej, Prezesem Zarządu PTK Centertel (operator sieci Orange), Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży w PKN Orlen, Preze- sem Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowe- go i Gazownictwa. Prowadziła niezależną działalność doradczą i inwestycyjną. Pełniła również funkcję członka rad nadzorczych ta- kich spółek jak PZU, KDPW, ABC Data, Orlen Deutschland oraz PGNiG International

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie