Paweł Kawalec

Project manager branży IT z wieloletnim doświadczeniem i umiejętnościami potwier- dzonymi certyfikatami IPMA C i PRINCE2 Practitioner. Absolwent Marketingu i Zarzą- dzania na Politechnice Lubelskiej oraz pro- gramu MBA na University of Illinois. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu, zajmuje się upowszechnianiem oraz wdra- żaniem najlepszych praktyk biznesowych w obszarze umiejętności zarządzania pro- jektami. Zrealizował kilkadziesiąt projektów oraz tysiące godzin szkoleń. Obecnie pro- ject manager, trener i właściciel kilku por- tali związanych z IT i project management, a w wolnym czasie pasjonat robotyki

Nie opublikowano jeszcze treści autora w serwisie

Najnowsze Wydanie