Projekty i zadania realizowane przez róż­norodne firmy stają się coraz bardziej zło­żone i często realizowane są w zmiennym środowisku biznesowym, które wymaga usystematyzowanego podejścia do zarzą­dzania nimi. Coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z kompetencji, jakich dostarczają profesjonalni Project Manage­rowie. Obecnie to już nie dziwnie brzmiąca nazwa zawodu, która specjalnie nikomu nic nie mówi, ale zestawienie twardych i miękkich umiejętności składających się na wymagania stawiane kandydatom na tego typu stanowisko.


Kierownik projektu jak dyrygent orkiestry

Wybór właściwej osoby na stanowisko Pro­ject Managera jest w całym procesie za­rządzania projektem jednym z krytycznych czynników sukcesu. To od tej osoby zależy w głównej mierze rezultat całego przedsię­wzięcia.

Najłatwiej wytłumaczyć zakres obowiąz­ków kierownika projektu porównując go do dyrygenta orkiestry. Tak jak dyrygent prze­prowadza orkiestrę przez poszczególne partie utworu, organizując całą grupę wykonawców w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu, tak kierownik projektu przeprowadza swój zespół poprzez projekt w ramach tzw. ograni­czeń projektowych. Pilnuje by przedsięwzię­cie było utrzymane w ramach założonych kosztów, zrealizowane w wyznaczonym cza­sie i zakresie przy jednoczesnym zachowaniu postawionych wymagań jakościowych.

Jak zostać Project Managerem?

Nie ma gotowego przepisu na to jak stać się kierownikiem projektu. Ścieżka dojścia na wymarzone stanowisko jest indywidualna dla każdego z nas. To pewnego rodzaju mix doświadczeń zawodowych, zdobytej wie­dzy, umiejętności zarządczych i determinacji w dążeniu do celu. Można jednak opisać pe­wien zbiór działań, które dadzą solidne fun­damenty do budowy CV.

Szkolenia i studia podyplomowe

W codziennej pracy zawodowej na pewno spotykacie się z szeregiem osób, które na projektach zjadły zęby. Uważają, że wszyst­ko robią prawidłowo. W swych działania ba­zują głównie na swoich odczuciach, instynk­cie zawodowym i doświadczeniu. Często brakuje jednak im podstaw, których posiada­nie eliminuje często powtarzane błędy takie jak: brak właściwej komunikacji, zrozumienia celu projektu, czy niewłaściwej priorytety­zacji zadań. Skuteczną metodą na poznanie podstaw zarządzania projektami, narzędzi ułatwiających pracę oraz zrozumienia pra­widłowego przebiegu projektu są studia podyplomowe. Na rynku dostępny jest cały wachlarz tego typu zajęć. Czym się kierować w wyborze? Najlepiej opiniami.

Pamiętajmy jednak, że teoria to nie wszystko. Istotny jest także aspekt prak­tyczny prowadzonych zajęć.

Szkolenia w odróżnieniu do studiów stano­wią jedynie pewne wytyczne. To dobry punkt startu dla tych, którzy chcą zobaczyć czy ten kierunek zawodowy jest dla nich.

Certyfikacje – jaką wybrać i dlaczego?

Liczba dostępnych certyfikacji powiększa się wraz z tym, jak specjalizuje się rynek. Każda z istniejących na rynku organizacji dosto­sowuje swoje usługi do zmian rynkowych i idącego za tym wzrostu wymagań w podej­ściu do zarządzania projektami. Można sobie zadać pytanie: po co te certyfikacje w ogóle są? Z jednej strony standaryzują rynek zarzą­dzania projektami, z drugiej zaś stanowią po­twierdzenie, że wykazaliście się wiedzą z da­nego obszaru.

Patrząc z perspektywy kogoś, kto chce zostać kierownikiem projektu, warto posze­rzać wiedzę. Świat zarządzania projektami podobnie jak inne dziedziny otaczające nas na co dzień podlegają zmianom, pojawiają się nowe trendy i narzędzia. Posiadanie certyfi­katu stanowi także „twardy” element CV. Na rynku pracy coraz częściej poszukiwani są kierownicy projektu z konkretnymi certyfi­kacjami.

Determinacja

Niestety muszę Cię rozczarować!!! Jeśli li­czysz, że wymarzona praca sama przyjdzie do Ciebie to czekaj dalej, ale tylko na cud.

„Kto chce, szuka sposobu, kto nie chce – szuka powodu”. Szukaj sposobu „podłapania” praktyki w kierowaniu projektami. Na począ­tek możesz rozejrzeć się na przykład w obec­nym miejscu pracy czy istnieje możliwość odbycia praktyki w projekcie. Nie nastawiaj się na kasę, tylko na zdobycie wiedzy i do­świadczenia. Nie od razu będziesz kierowni­kiem projektu. Pamiętaj – krok za krokiem. Jak mówi stare chińskie przysłowie „Nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierw­szego kroku”.

A więc do dzieła! Zacznij stawiać swoje kroki. Łap okazje, wyjdź z inicjatywą, na przy­kład usprawnienia jakiegoś procesu w wyko­nywanej obecnie pracy. Zaczynaj od małych rzeczy i buduj swoją projektową historię.

Innym dobrym kierunkiem do wejścia w świat project managementu są stowarzy­szenia zrzeszające ludzi pracujących w tej profesji. Rozejrzyj się na swoim lokalnym rynku, na pewno z łatwością odnajdziesz darmowe seminaria, spotkania i inne podob­ne okazje do wymiany doświadczeń i zdoby­cia znajomości. Poszukiwania możesz rozpo­cząć od strony www.pmi.org.pl.

Jak już zdobędziesz wiedzę, podłapiesz praktykę, czeka cię krok drugi: rusz śmiało na rynek pracy.

Na co pracodawcy zwracają uwagę ?

Spójrzmy na rozmowę kwalifikacyjną ocza­mi eksperta – Natalii Staskiej, HR Business Partner, z 15-letnim doświadczeniem w HR, która wspierała zespoły o bardzo różnym profilu, najczęściej z pogranicza technologii i biznesu:

W swojej pracy zawodowej na co dzień po­szukuję pracowników z określonymi predyspo­zycjami. Znalezienie odpowiedniego kandyda­ta na stanowisko PM-a to proces zazwyczaj dwuetapowy. Pierwszy etap to zapoznanie się z CV. Drugi to rozmowa kwalifikacyjna.

Kierownika Projektu dobiera się przede wszystkim pod kątem dwóch aspektów: ze­społu, z którym będzie pracował oraz rodzaju projektów, które będzie realizował. Dla przy­kładu inne doświadczenie wymagane jest w projektach marketingowych, inne w pro­jektach IT. Podczas rozmowy sprawdzane jest wiele elementów. Ważna jest dojrzałość pro­jektowa kandydata w kontekście wykorzysty­wanej metodyki – frameworku, Waterfall czy Agile, w którym pracuje zespół.

Podczas samej rozmowy kwalifikacyjnej ła­two zweryfikować czy rozmawiam z kimś, kto rzeczywiście ma doświadczenie zawodowe czy tylko świetnie napisane CV. Konkretne py­tania dają obraz kandydata oraz dużo mówią o umiejętności słuchania, które w kontekście stanowiska PM-a jest o wiele ważniejsze niż mówienie. Te dwa elementy: słuchanie i wy­powiedź stanowią części tak ważnej na tym stanowisku umiejętność komunikacji. Bardzo Istotnym elementem sprawdzanym podczas rozmowy jest także umiejętność analityczne­go myślenia. Każdy z nas jest inny, dlatego też nigdy nie ma takich samych kandydatów na rozmowie.

Czasami wystarczy rozmowa i opowieść kandydata, jakie projekty realizował, jak pra­cował z ludźmi gdzie napotkał problemy i jak sobie z nimi poradził. Innym razem kandydata sprawdza się pod kątem jego predyspozycji zawodowych jednym z dostępnych na rynku narzędzi.

Tajemnicy rekrutacyjnej nie odkryje, jeśli powiem, że jest kilka pytań, które mogą po­jawić się na 99% podczas rozmowy: Jaką rolę pełniliście do tej pory w projektach? Jak duży był wasz zespół projektowy? Jakie było wasze umocowanie w strukturach firmy?

Drodzy kandydaci na przyszłych kierowni­ków projektów, życzę wytrwałości w dążeniu do celu! Pamiętajcie:

„Nie ma rzeczy, której nie można by zdo­być wytrwałą pracą i pilnym staraniem.”

Seneka Młodszy