Wyznaczanie strategicznego kierunku rozwoju, to nie lada wyzwanie z jakimi mierzą się organizacje. Jej wprowadzanie coraz częściej odbywa się poprzez realizację projektów. Jako ich kierownicy, próbując sprostać wyzwaniom projektowym, uczymy się nimi zarządzać, doskonalimy swoje umiejętności, nieustannie podnosimy kompetencje. Mimo wszelkich działań, wciąż spotykamy się z sytuacjami, gdy z biegiem czasu wybrane projekty okazują się niewłaściwe i przestajemy widzieć ich uzasadnienie w strategii firmy. 

W czasach nasilonej konkurencji oraz dynamicznych zmian na rynku, właściwe wybory i priorytetyzacja działań pozwalają osiągnąć sukces. Na podstawie własnych obserwacji dostrzegam, że organizacje mają z tym problem. Trudno wybrać im właściwe projekty, przynoszące realną wartość. Wyzwaniem staje się zatem połączenie zarządzania strategicznego z zarządzaniem projektami.

Omawiane aspekty są na tyle istotne i wzajemnie zależne od siebie, że stały się tematem publikacji pod redakcją Emila Bukłahy. Monografia Wdrażanie strategii przez projekty łączy oba wymienione zagadnienia i przedstawia problematykę z nieco innej perspektywy. Motywem przewodnim jest ukazanie roli, jaką projekty pełnią we wdrażaniu strategicznych, kluczowych i długoterminowych celów rozwojowych organizacji. 

Pierwsza część stanowi teoretyczną i metodologiczną podstawę do lepszego zrozumienia zagadnień poruszanych w dalszych częściach. Omówiono wybrane zagadnienia zarządzania strategicznego, wdrażania zmian i przedsięwzięć rozwojowych o charakterze strategicznym oraz podejścia i metody wdrażania strategii. W drugiej części autorzy skupili się na znaczeniu i roli projektów w osiąganiu celów organizacji oraz identyfikacji powiązań między zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem projektami.

Najbardziej praktyczny i narzędziowy charakter prezentuje trzecia część monografii. Autorzy skupili się na zagadnieniach dotyczących controllingu programów i portfela projektów, dojrzałości wieloprojektowej oraz roli biur zarządzania (PMO) we wdrażaniu strategii organizacji.

Publikacja zasługuje na znalezienie się na półce każdego kierownika projektów jako bogate źródło wiedzy i inspiracji. Dużo wyniosą z niej także przedstawiciele wyższych szczebli zarządczych w organizacjach, poszukujący kierunków rozwoju i narzędzi do skutecznego wdrażania wybranej strategii.

 

Emil Bukłaha (red.nauk.), Wdrażanie strategii przez projekty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022